skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Determinants of the use of mobile phone applications and sport watches among runners: implications for marketing strategies

Janssen, M.A. ; Vos, S.B. ; Brombacher, A.C. ; Scheerder, J.; Business Process Design

European Sport Management Conference, 9-12 September 2015, Dublin, Ireland, 2015

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...