skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Breast cancer stamp funds new NCI program

Savage, Liz

Journal of the National Cancer Institute, 18 April 2007, Vol.99(8), pp.587-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1460-2105 ; PMID: 17440156 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Breast cancer stamp funds new NCI program
  • Tác giả: Savage, Liz
  • Chủ đề: Breast Neoplasms -- Economics ; Philately -- Economics
  • Là 1 phần của: Journal of the National Cancer Institute, 18 April 2007, Vol.99(8), pp.587-9
  • Mô tả: For the last 9 years, the US Postal Service's breast cancer stamp has come to the rescue of breast cancer researchers in need of funding. Now a new program introduced by the National Cancer Institute narrows the focus of the research funded by the stamp but asks bigger questions.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: E-ISSN: 1460-2105 ; PMID: 17440156 Version:1

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...