skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

SBAS 성능기반 항행을 위한 항공용 GNSS 기술표준 분석 연구

박재익 ; 이은성 ; 허문범 ; 남기욱 ; Park, Jae-ik ; Lee, Eunsung ; Heo, Moon-beom ; Nam, Gi-wook

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2016, Vol.20(4), pp.305-313

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    SBAS 성능기반 항행을 위한 항공용 GNSS 기술표준 분석 연구
  • Tác giả: 박재익 ; 이은성 ; 허문범 ; 남기욱 ; Park, Jae-ik ; Lee, Eunsung ; Heo, Moon-beom ; Nam, Gi-wook
  • Chủ đề: Satellite Based Augmentation System ; Performance Based Navigation ; Global Navigation Satellite System ; Airborne ; Technical Standard
  • Là 1 phần của: 한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2016, Vol.20(4), pp.305-313
  • Mô tả: ICAO (International Civil Aviation Organization)는 GNSS (global navigation satellite system)를 이용하는 PBN (performance based navigation) 도입을 권고하였다. 우리나라도 PBN 로드맵을 수립하여 항공분야에서 GNSS를 이용할 수 있는 환경을 갖추려 시도하고 있으며, 2014년 10월 한국형 SBAS (satellite-based augmentation system) 개발을 위해 KASS (Korea augmentation satellite system) 사업을 본격적으로 착수하였다. 항공기가 GNSS를 이용하기 위해서는 수신기와 같은 항법장비를 탑재해야 한다. GNSS 항법장비는 항로, 이륙 도착, 접근 등 비행 단계에서 사용되기 때문에 장비의 규격은 다양하고 각각 별도로 그 기능과 성능을 규정하고 있다. 이 논문에서는 현재까지 제정된 항공용 GNSS 장비 표준안과 규정된 항법장비 및 인터페이스 규격에 대해 분석하여 정리하였다. KASS 개발 구축 시 비행시험 및 비행절차 개발 등 항공용 GNSS 탑재장비 등이 요구되는 곳에 활용성이 있을 것으로 기대한다. International Civil Aviation Organization (ICAO) has recommended the adoption of performance-based navigation (PBN), which utilizes global navigation satellite system (GNSS). As a part of efforts to adopt PBN in South Korea, preparations have been made to implement GNSS. In Oct. 2014, Korea augmentation satellite system (KASS) was officially launched for development. A set of navigation devices need to be on-board for an airplane to utilize GNSS. GNSS navigation devices are used for different phases of flights through en-route, terminal, departure, approach and a wide variety of specification standards have been proposed for GNSS navigation. In this paper, we investigate the many proposed standards for GNSS navigation devices and their interfaces. This paper can be useful for designing procedures and flight test used in KASS implementation.
  • Ngôn ngữ: Korean
  • Số nhận dạng: ISSN: 1226-9026

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...