skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

In Memoriam: Anjan Ghosh

Chatterjee, Partha

Economic and Political Weekly, 26 June 2010, Vol.45(26/27), pp.37-39

ISSN: 00129976 ; E-ISSN: 23498846

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    In Memoriam: Anjan Ghosh
  • Tác giả: Chatterjee, Partha
  • Chủ đề: Economics
  • Là 1 phần của: Economic and Political Weekly, 26 June 2010, Vol.45(26/27), pp.37-39
  • Mô tả: A tribute to Anjan Ghosh, the sociologist at the Centre for Studies in Social Sciences Calcutta, who for decades matched his devotion to a life of the mind with a daily involvement in the rough and tumble of the political and social world.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 00129976 ; E-ISSN: 23498846

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...