skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

On Immigration and Aging: An Example of a Legal Perspective / על הגירה וזקנה: דוגמה לזווית משפטית

דורון, ישראל (איסי) ; Doron, Israel (Isi)

Gerontology & Geriatrics / גרונטולוגיה וגריאטריה, 1 January 2013, Vol.מ(2/3), pp.19-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 23097353

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    On Immigration and Aging: An Example of a Legal Perspective / על הגירה וזקנה: דוגמה לזווית משפטית
  • Tác giả: דורון, ישראל (איסי) ; Doron, Israel (Isi)
  • Là 1 phần của: Gerontology & Geriatrics / גרונטולוגיה וגריאטריה, 1 January 2013, Vol.מ(2/3), pp.19-22
  • Ngôn ngữ: Hebrew
  • Số nhận dạng: ISSN: 23097353

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...