skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A companion to russian cinema

Beumers, Birgit

E-ISBN 9781119238737 ; E-ISBN 9781118424735 ; E-ISBN 9781118412763

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    A companion to russian cinema
  • Tác giả: Beumers, Birgit
  • Chủ đề: Performing Arts ; Film ; History &Amp; Criticism
  • Mô tả: Intro -- Title Page -- Table of Contents -- Notes on Contributors -- Acknowledgments -- Notes on Transliteration and References -- Transliteration -- References -- Introduction -- The Field -- The Project and its Structure -- References -- Part I: Structures of Production, Formation, and Exhibition --...
  • Nơi xuất bản: S.l. : WILEY
  • Năm xuất bản: 2016
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: E-ISBN 9781119238737 ; E-ISBN 9781118424735 ; E-ISBN 9781118412763

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...