skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Numerical simulation of conservation laws with moving grid nodes: Application to tsunami wave modelling

Khakimzyanov, Gayaz ; Dutykh, Denys ; Mitsotakis, Dimitrios ; Shokina, Nina; Dutykh, Denys (Editor)

Geosciences, 30 April 2019, Vol.9(5), p.197 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2076-3263 ; E-ISSN: 2076-3263 ; DOI: 10.3390/geosciences9050197

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...