skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Face and Construct Validation of a Virtual Peg Transfer Simulator

Arikatla, V.S ; Sankaranarayanan, Ganesh ; Ahn, Woojin ; Chellali, Amine ; De, Suvranu ; Cao, Caroline G. L ; Hwabejirej, Ohn ; Demoya, Marc ; Schwaitzberg, Steven D ; Jones, Daniel B

Surgical Endoscopy, 14 December 2012, Vol.27(5), pp.1721-1729 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0930-2794 ; E-ISSN: 1432-2218 ; DOI: 10.1007/s00464-012-2664-y

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...