skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Les bénéficiaires de la validation des acquis de l'expérience l'exemple de la région Rhône-Alpes = Applicants for Validation of Experential Learning (VAE) : the example of the Rhone-Alps Region

Havet, Nathalie

Revue économique [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0035-2764

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...