skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Let me vote! an experimental study of vote rotation in committees

Bosman, R ; Maier, P ; Sadiraj, V ; Winden, F. Van

Journal of economic behavior & organization : JEBO, 2013, pp. 32-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-2681

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Let me vote! an experimental study of vote rotation in committees
  • Tác giả: Bosman, R ; Maier, P ; Sadiraj, V ; Winden, F. Van
  • Là 1 phần của: Journal of economic behavior & organization : JEBO, 2013, pp. 32-47
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0167-2681

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...