skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An ordinance of the Lords and Commons assembled in Parliament, for the raising of 66666 1. 13s. 4d. by way of a loane, for the better enabling of our brethren of Scotland

England and Wales. Parliament (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    An ordinance of the Lords and Commons assembled in Parliament, for the raising of 66666 1. 13s. 4d. by way of a loane, for the better enabling of our brethren of Scotland
  • Tác giả: England and Wales. Parliament (Corporate Author)
  • Chủ đề: Finance ; Tax Law ; National Debt
  • Nơi xuất bản: London: Printed for Laurence Blaikelocke
  • Năm xuất bản: 1643
  • Ngôn ngữ: English

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...