skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Vero modo di ragvagliare le commissioni de cambii avtore Bartolomeo dell'Orafo nobile lvcchese. Dedicato all 'illustriss. Sig. Gio Maria Baldinvcci

Dell'Orafo, Bartolomeo

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Vero modo di ragvagliare le commissioni de cambii avtore Bartolomeo dell'Orafo nobile lvcchese. Dedicato all 'illustriss. Sig. Gio Maria Baldinvcci
  • Tác giả: Dell'Orafo, Bartolomeo
  • Chủ đề: Finance
  • Mô tả: Includes indexes.
  • Nơi xuất bản: Roma: per Giacomo Dragondelli
  • Năm xuất bản: 1681
  • Ngôn ngữ: Italian

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...