skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Pistol-caliber perfection? If you're looking for either a pistol-caliber carbine to SBR or a 9mm AR pistol, you'll want to take a look at the Mk9.(CMMG'S Mk9)

Grant, Jim

Firearms News, Feb 1, 2016, Vol.70(4), p.14(5)

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Pistol-caliber perfection? If you're looking for either a pistol-caliber carbine to SBR or a 9mm AR pistol, you'll want to take a look at the Mk9.(CMMG'S Mk9)
  • Tác giả: Grant, Jim
  • Là 1 phần của: Firearms News, Feb 1, 2016, Vol.70(4), p.14(5)
  • Ngôn ngữ: English

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...