skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

NAMIBIAN NATIONALISM.(Review)

Gewald, Jan - Bart

The Journal of African History, Jan, 2001, Vol.42(1), p.157 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8537

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    NAMIBIAN NATIONALISM.(Review)
  • Tác giả: Gewald, Jan - Bart
  • Chủ đề: Book Reviews ; Emmett, Tony
  • Là 1 phần của: The Journal of African History, Jan, 2001, Vol.42(1), p.157
  • Mô tả: "Popular Resistance and the Roots of Nationalism in Namibia, 1915-1966" by Tony Emmett is reviewed.
  • Số nhận dạng: ISSN: 0021-8537

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...