skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Provincial Families of the Renaissance: Private and Public Life in the Veneto.(Review)

Kuehn, Thomas

American Historical Review, Dec, 1998, Vol.103(5), p.1641(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Provincial Families of the Renaissance: Private and Public Life in the Veneto.(Review)
  • Tác giả: Kuehn, Thomas
  • Chủ đề: Book Reviews ; Grubb, James S.
  • Là 1 phần của: American Historical Review, Dec, 1998, Vol.103(5), p.1641(2)
  • Số nhận dạng: ISSN: 0002-8762

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...