skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

What drives Moscow's military adventurism?(Author abstract)

Baev, Pavel K.

Current History, 2016, Vol.115(783), p.251(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-3530

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    What drives Moscow's military adventurism?(Author abstract)
  • Tác giả: Baev, Pavel K.
  • Là 1 phần của: Current History, 2016, Vol.115(783), p.251(7)
  • Mô tả: "Moscow may not be very good at learning lessons from setbacks, and certainly tends to exaggerate its successes, but it has few doubts about the feasibility of 'military solutions' and even fewer reservations about reaching for them."
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0011-3530

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...