skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Guest editorial: special section on regression testing.(Editorial)

Yoo, Shin ; Runeson, Per

Software Quality Journal, Dec, 2014, Vol.22(4), p.699(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0963-9314

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Guest editorial: special section on regression testing.(Editorial)
  • Tác giả: Yoo, Shin ; Runeson, Per
  • Chủ đề: Computer Science
  • Là 1 phần của: Software Quality Journal, Dec, 2014, Vol.22(4), p.699(1)
  • Mô tả: Byline: Shin Yoo (1), Per Runeson (2) Author Affiliation: (1) Department of Computer Science, University College London, Gower Street, London, WC1E 6BT, UK (2) Department of Computer Science, Lund University, Box 118, SE-221 00, Lund, Sweden Article History: Registration Date: 18/09/2014 Online Date: 05/10/2014
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0963-9314

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...