skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

How and why 1 year differs from 365 days: a conversational logic analysis of inferences from the granularity of quantitative expressions.(Report)

Zhang, Y. Charles ; Schwarz, Norbert

Journal of Consumer Research, June, 2013, Vol.40(1), p.S212(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0093-5301

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    How and why 1 year differs from 365 days: a conversational logic analysis of inferences from the granularity of quantitative expressions.(Report)
  • Tác giả: Zhang, Y. Charles ; Schwarz, Norbert
  • Chủ đề: Consumer Preferences -- Analysis ; Consumer Behavior -- Analysis
  • Là 1 phần của: Journal of Consumer Research, June, 2013, Vol.40(1), p.S212(12)
  • Mô tả: The influence of quantity expression at different levels granularity on consumer choice is examined. Consumers draw pragmatic inferences that influence judgment and choice. They also consider estimates expressed in finer granularity as more precise and accurate.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0093-5301

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...