skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Decoding the patterns of self and nonself by the innate immune system. (Viewpoint)

Medzhitov, Ruslan ; Janeway, Charles A. , Jr.

Science, April 12, 2002, Vol.296(5566), p.298(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Decoding the patterns of self and nonself by the innate immune system. (Viewpoint)
  • Tác giả: Medzhitov, Ruslan ; Janeway, Charles A. , Jr.
  • Chủ đề: Immune Recognition -- Research
  • Là 1 phần của: Science, April 12, 2002, Vol.296(5566), p.298(3)
  • Mô tả: The innate immune system evolved several strategies of self/nonself discrimination that are based on the recognition of molecular patterns demarcating infectious nonself, as well as normal and abnormal self. These patterns are deciphered by receptors that either induce or inhibit an immune response, depending on the meaning of these signals.
  • Số nhận dạng: ISSN: 0036-8075

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...