skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Imagining Participatory Action Research in Collaboration with Children: an Introduction.(Author abstract)(Report)

Langhout, Regina Day ; Thomas, Elizabeth

American Journal of Community Psychology, Sept, 2010, Vol.46(1-2), p.60(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-0562

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Imagining Participatory Action Research in Collaboration with Children: an Introduction.(Author abstract)(Report)
  • Tác giả: Langhout, Regina Day ; Thomas, Elizabeth
  • Chủ đề: Action Research -- Methods
  • Là 1 phần của: American Journal of Community Psychology, Sept, 2010, Vol.46(1-2), p.60(7)
  • Mô tả: Byline: Regina Day Langhout (1), Elizabeth Thomas (2) Author Affiliation: (1) Psychology Department, University of California, 1156 High Street, Santa Cruz, CA, 95064, USA (2) University of Washington Bothell, Bothell, USA Article History: Registration Date: 05/05/2010 Online Date: 23/06/2010
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0091-0562

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...