skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Distributed user interfaces : usability and collaboration

Lozano, María D. ;Gallud, José A. ;Penichet, Victor M. R. ;Tesoriero, Ricardo;; Lozano, Maria D.

E-ISBN13: 9781447154990

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...