skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

ethnobotany of Carludovica palmata Ruiz & Pavon (Cyclanthaceae) in Amazonian Ecuador

Bennett , B.C. ; Alarcon , R. ; Ceron , C.

Economic botany, 1992, Vol.46(3), pp.233-240 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-0001

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...