skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Metinė ataskaita 2009 Europos bendrijos vystymosi ir išorės pagalbos politikos bei jos įgyvendinimo 2008-aisiais metinė ataskaita : pagrindiniai aspektai.

European Commission ; Europeaid Co-Operation Office

Metinė ataskaita apie Europos Bendrijos vystymosi politiką ir išorės pagalbos įgyvendinimą ..., Santrauka, 2009

ISBN: 978-92-79-13069-4 ; Series ISSN: 1831-2160 ; DOI: 10.2783/20770

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...