skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Устройство для усиления микрофонного тока с применением самоиндукции

Shenfer K.I

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Устройство для усиления микрофонного тока с применением самоиндукции
  • Tác giả: Shenfer K.I
  • Chủ đề: Medicine ; Sciences ; Chemistry
  • Năm xuất bản: 15 September 1924
  • Ngôn ngữ: Russian

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...