skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

영역 인식 방법 및 장치
METHOD AND DEVICE FOR REGION IDENTIFICATION

Long Fei ; Zhang Tao ; Chen Zhijun

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • 영역 인식 방법 및 장치

  • Nhan đề:
    METHOD AND DEVICE FOR REGION IDENTIFICATION
  • Tác giả: Long Fei ; Zhang Tao ; Chen Zhijun
  • Chủ đề: Physics ; Computing ; Calculating ; Counting ; Recognition Of Data ; Presentation Of Data ; Record Carriers ; Handling Record Carriers ; Image Data Processing OR Generation, In General ; Medicine ; Sciences ; Chemistry ; Physics
  • Mô tả: 본 발명은 영역 인식 방법 및 장치를 개시하며, 이미지 처리 분야에 속한다. 상기 영역 인식 방법은, 한 행에 속하는 복수 개의 문자를 포함하는 텍스트 영역에 대하여 이치화를 수행하여 이치화 후의 텍스트 영역을 획득하는 단계와; 세로 방향에 따라 이치화 후의 텍스트 영역의, 각 열 화소점의 횡좌표 및 전경색 화소점의 누계치를 포함하는 히스토그램을 계산하는 단계와; 히스토그램 중 누계치의 분포 정보에 의하여 텍스트 영역 중의 문자의 문자 영역을 인식하는 단계를 포함한다. 세로 방향에 따라 이치화 후의 텍스트 영역에 대하여 히스토그램을 계산하고, 히스토그램 중의 분포 정보에 의하여 텍스트 영역 중의 문자의 문자 영역을 인식함으로써, 관련 기술에서 텍스트 영역 위치 결정의 정확도가 낮은 문제점을 해결할 수 있고, 히스토그램 중 전경색 화소점의 누계치의 분포 정보에 의하여 문자의 문자 영역을 정확히 위치 결정하는 효과를 달성할 수 있다. A method and device for region identification are provided in the disclosure. The method includes: binarizing (201) a word region, to obtain the binarized word region, wherein the word region includes several words belonging to a same row; calculating (202) a histogram in a vertical direction for the binarized word region, wherein the histogram includes abscissas of pixels in each column and an accumulated value of foreground color pixels of the pixels in each column; and identifying (203) a character region of each of the words in the word region, according to distribution information of accumulated values in the histogram. The disclosure may solve the fact that, in related arts, the accuracy of character region location is relatively low and may obtains an effect that the character region of each word may be accurately located according to the distribution information of accumulated values of foreground color pixels in the histogram.
  • Năm xuất bản: 05 June 2017
  • Ngôn ngữ: English;Korean

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...