skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 5-ΛΙΠΟΞΥΓΕΝΑΣΗΣ (FLAP)

Hutchinson John H ; Prasit Petpiboon Peppi ; Moran Mark ; Evans Jillian F ; Stearns Brian Andrew ; Roppe Jeffrey Roger ; LI Yiwei ; Zunic Jasmine Eleanor ; Arruda Jeannie M ; Stock Nicholas Simon ; Haddach Mustapha

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...