skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Google Scholar Metrics for Publications

Jacsó, Péter

Online Information Review, 03 August 2012, Vol.36(4), pp.604-619 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; E-ISSN: 1468-4535 ; DOI: 10.1108/14684521211254121

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Google Scholar Metrics for Publications
  • Tác giả: Jacsó, Péter
  • Chủ đề: Search Engines ; User Studies ; Periodicals ; Open Systems ; Public Domain Software ; Engineering ; Library & Information Science
  • Là 1 phần của: Online Information Review, 03 August 2012, Vol.36(4), pp.604-619
  • Mô tả: Purpose - The purpose of this paper is to review the software and content features of the Google Scholar Metrics (GSM) service launched in April 2012.Design methodology approach - The paper reviews GSM, examining the software, browsing, searching and sorting functions, citation matching and...
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 1468-4527 ; E-ISSN: 1468-4535 ; DOI: 10.1108/14684521211254121

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...