skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A propagation tool to connect remote-sensing observations with in-situ measurements of heliospheric structures

Rouillard, A.P ; Lavraud, B ; Génot, V ; Bouchemit, M ; Dufourg, N ; Plotnikov, I ; Pinto, R.F ; Sanchez-Diaz, E ; Lavarra, M ; Penou, M ; Jacquey, C ; André, N ; Caussarieu, S ; Toniutti, J.-P ; Popescu, D ; Buchlin, E ; Caminade, S ; Alingery, P

Planetary and Space Science, 01 November 2017, Vol.147, pp.61-77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-0633 ; E-ISSN: 1873-5088 ; DOI: 10.1016/j.pss.2017.07.001

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...