skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

PDB48 - Cost-Effectiveness Analysis of Anti-Diabetic Regimens in T2DM Patients Unexpectedly Maintain Their Hypoglycemic Regimens for a Long Duration: A Retrospective Clinical Data Analysis Study

Wu, X ; Jiang, X ; Li, G ; Yang, Y ; Liu, H ; Long, E

Value in Health, May 2018, Vol.21, pp.S74-S74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1098-3015 ; E-ISSN: 1524-4733 ; DOI: 10.1016/j.jval.2018.04.500

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    PDB48 - Cost-Effectiveness Analysis of Anti-Diabetic Regimens in T2DM Patients Unexpectedly Maintain Their Hypoglycemic Regimens for a Long Duration: A Retrospective Clinical Data Analysis Study
  • Tác giả: Wu, X ; Jiang, X ; Li, G ; Yang, Y ; Liu, H ; Long, E
  • Chủ đề: Medicine ; Pharmacy, Therapeutics, & Pharmacology
  • Là 1 phần của: Value in Health, May 2018, Vol.21, pp.S74-S74
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 1098-3015 ; E-ISSN: 1524-4733 ; DOI: 10.1016/j.jval.2018.04.500

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...