skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Thermal expansion and P-V-T equation of state of cubic silicon nitride

Nishiyama, Norimasa ; Fujii, Kotaro ; Kulik, Eleonora ; Shiraiwa, Masahiro ; Gaida, Nico A ; Higo, Yuji ; Tange, Yoshinori ; Holzheid, Astrid ; Yashima, Masatomo ; Wakai, Fumihiro

Journal of the European Ceramic Society, October 2019, Vol.39(13), pp.3627-3633 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0955-2219 ; E-ISSN: 1873-619X ; DOI: 10.1016/j.jeurceramsoc.2019.05.003

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Thermal expansion and P-V-T equation of state of cubic silicon nitride
  • Tác giả: Nishiyama, Norimasa ; Fujii, Kotaro ; Kulik, Eleonora ; Shiraiwa, Masahiro ; Gaida, Nico A ; Higo, Yuji ; Tange, Yoshinori ; Holzheid, Astrid ; Yashima, Masatomo ; Wakai, Fumihiro
  • Chủ đề: Silicon Nitride ; Phase Transition ; Thermal Expansion ; Synchrotron ; Equation of State ; Engineering
  • Là 1 phần của: Journal of the European Ceramic Society, October 2019, Vol.39(13), pp.3627-3633
  • Mô tả: We performed in-situ X-ray diffraction measurements of polycrystalline cubic silicon nitride samples at high temperatures under atmospheric pressure and at simultaneous high-pressure-temperature conditions. In air, cubic silicon nitride survives metastably up to 1733 K without oxidation. The temperature dependence of the thermal expansion coefficient was determined to be α( ) = + – where  = 1.34(6) × 10  K ,  = 5.06(44) × 10  K , and  = 0.20(10) K. Using all the experimental data obtained under atmospheric and high pressures, a complete set of parameters of the high-temperature third-order Birch Murnaghan equation of state was obtained: ,  = 303(5) GPa, ′  = 5.1(8), and (∂ /∂...
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0955-2219 ; E-ISSN: 1873-619X ; DOI: 10.1016/j.jeurceramsoc.2019.05.003

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...