skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Spatial rotational orientation and gait rotation in children with cerebral palsy are both altered but by different mechanisms

Petrarca, M ; Cappa, P ; Zanelli, G ; Armando, M ; Castelli, E ; Berthoz, A

Gait & Posture, April 2013, Vol.37, pp.S11-S12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0966-6362 ; E-ISSN: 1879-2219 ; DOI: 10.1016/j.gaitpost.2012.12.036

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...