skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Portion size selection and snack food preferences; inter-relationships between parent and child BMI

Potter, C ; Ferriday, D ; Griggs, R.L ; Hamilton-Shield, J.P ; Byrom, O.S ; Rogers, P.J ; Brunstrom, J.M

Appetite, 01 December 2014, Vol.83, pp.349-349 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2014.06.052

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...