skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

ACUTE NON-INVASIVE CARDIAC OUTPUT MEASUREMENTS FOLLOWING CARDIAC RESYNCHRONIZATION THERAPY PREDICT LEFT VENTRICULAR REVERSE REMODELING AT 6 MONTHS AND LONG TERM SURVIVAL

Khan, Fakhar Z ; Virdee, Munmohan S ; Begley, David ; Hutchinson, John ; Smith, Beverley ; Read, Philip A ; Pugh, Peter J ; Fynn, Simon P ; Dutka, David P

Journal of the American College of Cardiology, 05 April 2011, Vol.57(14), pp.E96-E96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; E-ISSN: 1558-3597 ; DOI: 10.1016/S0735-1097(11)60096-X

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    ACUTE NON-INVASIVE CARDIAC OUTPUT MEASUREMENTS FOLLOWING CARDIAC RESYNCHRONIZATION THERAPY PREDICT LEFT VENTRICULAR REVERSE REMODELING AT 6 MONTHS AND LONG TERM SURVIVAL
  • Tác giả: Khan, Fakhar Z ; Virdee, Munmohan S ; Begley, David ; Hutchinson, John ; Smith, Beverley ; Read, Philip A ; Pugh, Peter J ; Fynn, Simon P ; Dutka, David P
  • Chủ đề: Medicine
  • Là 1 phần của: Journal of the American College of Cardiology, 05 April 2011, Vol.57(14), pp.E96-E96
  • Mô tả: To link to full-text access for this article, visit this link: http://dx.doi.org/10.1016/S0735-1097(11)60096-X Byline: Fakhar Z. Khan, Munmohan S. Virdee, David Begley, John Hutchinson, Beverley Smith, Philip A. Read, Peter J. Pugh, Simon P. Fynn, David P. Dutka
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0735-1097 ; E-ISSN: 1558-3597 ; DOI: 10.1016/S0735-1097(11)60096-X

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...