skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Compensated hydrocephalus

Alvin, Matthew D ; Miller, P Elliott

The Lancet, 11 June 2016, Vol.387(10036), pp.2422-2422 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(16)00089-1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Compensated hydrocephalus
  • Tác giả: Alvin, Matthew D ; Miller, P Elliott
  • Chủ đề: Medicine
  • Là 1 phần của: The Lancet, 11 June 2016, Vol.387(10036), pp.2422-2422
  • Mô tả: On examination she had Glasgow coma score (GCS) of 3, a temperature of 39·4°C, tachycardia, and systolic blood pressure ranging from 170-200 mm Hg.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(16)00089-1

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...