skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

ТИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ В КОМПЬЮТЕРНО-ОПОСРЕДОВАННОМ ОБУЧЕНИИ

Сергей Александрович Золотухин

Sovremennye Issledovaniâ Socialʹnyh Problem, 01 July 2013, Issue 5 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2218-7405

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    ТИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ В КОМПЬЮТЕРНО-ОПОСРЕДОВАННОМ ОБУЧЕНИИ
  • Tác giả: Сергей Александрович Золотухин
  • Chủ đề: Informatization of Education, Computer-Mediated Communication, Social Presence, Forms of Interaction in Computer-Mediated Education ; Sociology & Social History
  • Là 1 phần của: Sovremennye Issledovaniâ Socialʹnyh Problem, 01 July 2013, Issue 5
  • Mô tả: Одним из важных вопросов в компьютеризации и информатизации образования является компьютерно-опосредованное взаимодействие между обучающимися и педагогами. В настоящее время такое взаимодействие рассматривается как динамический процесс с широким спектром стратегий и технологий. Взаимодействие...
  • Ngôn ngữ: Russian
  • Số nhận dạng: E-ISSN: 2218-7405

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...