skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Human-centered software engineering: software engineering models, patterns and architectures for HCI

Ahmed Seffah ; Jean Vanderdonckt ; Michel C. Desmarais ; Editors

ISBN10: 1848009062 ; ISBN13: 9781848009066 ; E-ISBN10: 1848009070 ; E-ISBN13: 9781848009073

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
 • Nhan đề:
  Human-centered software engineering: software engineering models, patterns and architectures for HCI
 • Tác giả: Ahmed Seffah ; Jean Vanderdonckt ; Michel C. Desmarais ; Editors
 • Chủ đề: Human-computer interaction
 • Mô tả: This book aims at establishing a meaningful dialog between the Human-Computer Interaction (HCI) community and Software Engineering (SE) practitioners and researchers...
 • Nhan đề liên quan: Human-computer interaction series
 • Nơi xuất bản: Germany: Springer Verlag
 • Năm xuất bản: 2009
 • Ngôn ngữ: English
 • Số nhận dạng: ISBN10: 1848009062 ; ISBN13: 9781848009066 ; E-ISBN10: 1848009070 ; E-ISBN13: 9781848009073

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...