skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Regimes of Ethnicity and Nationhood in Germany, Russia, and Turkey

Aktürk, Sener

ISBN10: 110702143X ; ISBN10: 1107614252 ; ISBN13: 9781107021433 ; ISBN13: 9781107614253 ; E-ISBN10: 1107254450 ; E-ISBN13: 9781107254459

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
 • Nhan đề:
  Regimes of Ethnicity and Nationhood in Germany, Russia, and Turkey
 • Tác giả: Aktürk, Sener
 • Chủ đề: Ethnic groups
 • Mô tả: Akturk discusses how the definition of being German, Soviet, Russian and Turkish radically changed at the turn of the twenty-first century. Germany's ethnic citizenship...
 • Nhan đề liên quan: Problems of International Politics
 • Nơi xuất bản: United Kingdom: Cambridge University Press - M.U.A
 • Năm xuất bản: 2012
 • Ngôn ngữ: English
 • Số nhận dạng: ISBN10: 110702143X ; ISBN10: 1107614252 ; ISBN13: 9781107021433 ; ISBN13: 9781107614253 ; E-ISBN10: 1107254450 ; E-ISBN13: 9781107254459

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...