skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

__replic_2014_beps.R

Cesar Zucco Jr.; Brazilian Political Science Review

DOI: 10.7910/DVN/2QCPOI/BMIKMY ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    __replic_2014_beps.R
  • Tác giả: Cesar Zucco Jr.
  • Brazilian Political Science Review
  • Nơi xuất bản: Harvard Dataverse
  • Năm xuất bản: 2018
  • Số nhận dạng: DOI: 10.7910/DVN/2QCPOI/BMIKMY ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...