skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Industry and Ideology: IG Farben in the Nazi Era.

James, Harold ; Hayes, Peter

The Economic History Review, 02/1989, Vol.42(1), p.150 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00130117 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2597073

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Industry and Ideology: IG Farben in the Nazi Era.
  • Tác giả: James, Harold ; Hayes, Peter
  • Chủ đề: Economics
  • Là 1 phần của: The Economic History Review, 02/1989, Vol.42(1), p.150
  • Số nhận dạng: ISSN: 00130117 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2597073

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...