skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Laboratory automation: efficiency and turnaround times

Murray, Patrick R

Microbiology Australia, 2014, Vol.35(1), p.49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1324-4272 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1071/MA14013

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Laboratory automation: efficiency and turnaround times
  • Tác giả: Murray, Patrick R
  • Chủ đề: Biology
  • Là 1 phần của: Microbiology Australia, 2014, Vol.35(1), p.49
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 1324-4272 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1071/MA14013

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...