skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Legitimate Expectations and the Right to a Hearing: Lessons from the George Arbi Case

Maripe, Bugalo

Journal of African Law, 1998, Vol.42(1), pp.94-100 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8553 ; E-ISSN: 1464-3731 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0021855300010524

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Legitimate Expectations and the Right to a Hearing: Lessons from the George Arbi Case
  • Tác giả: Maripe, Bugalo
  • Là 1 phần của: Journal of African Law, 1998, Vol.42(1), pp.94-100
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0021-8553 ; E-ISSN: 1464-3731 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0021855300010524

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...