skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

User interfaces

Novick, Nancy

Information & Management, 1/1982, Vol.5(6), pp.349-352 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03787206 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0378-7206(82)90034-9

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    User interfaces
  • Tác giả: Novick, Nancy
  • Là 1 phần của: Information & Management, 1/1982, Vol.5(6), pp.349-352
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 03787206 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0378-7206(82)90034-9

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...