skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Combination propranolol and bepridil therapy in stable angina pectoris

Frishman, William H. ; Charlap, Shlomo ; Farnham, D.John ; Sawin, Henry S. ; Michelson, Eric L. ; Crawford, Michael H. ; Dibianco, Robert ; Kostis, John B. ; Zellner, Stephen R. ; Michie, David D. ; Katz, Richard J. ; Mohiuddin, Syed M. ; Thadani, Udho

The American Journal of Cardiology, 03/1985, Vol.55(7), pp.C43-C49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029149 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0002-9149(85)90805-7

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...