skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

未知酒用香精组分的分离与鉴定 - Separation and Identification of Components of Unknown Wine Flavors

周峰岩 ; 张文志 ; 刘丽娟 ; 闫鹏 ; 赵玉亮 ; 周利 ; ZHOU Feng-Yan, ZHANG Wen-Zhi LIU Li-Juan YAN Peng ZHAO Yu-Liang ZHOU Li

化学教育 - Journal of Chemical Education, 2015, Vol.36(06), pp.31-35

ISSN: 1003-3807

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi
 • Nhan đề:
  未知酒用香精组分的分离与鉴定 - Separation and Identification of Components of Unknown Wine Flavors
 • Tác giả: 周峰岩 ; 张文志 ; 刘丽娟 ; 闫鹏 ; 赵玉亮 ; 周利 ; ZHOU Feng-Yan, ZHANG Wen-Zhi LIU Li-Juan YAN Peng ZHAO Yu-Liang ZHOU Li
 • Chủ đề: 综合有机化学实验 ; 酒用香精 ; 分离与鉴定 ; 结构推断 ; Comprehensive Organic Chemistry Experiment; Wine Flavor; Separation and Identi-Fication; Inference of Structure
 • Là 1 phần của: 化学教育 - Journal of Chemical Education, 2015, Vol.36(06), pp.31-35
 • Mô tả: 普通蒸馏、分馏及红外光谱测定等是有机化学实验的基础技术;而未知物结构推断是一个综合利用其理化性质进行逻辑推理的过程.以现实生活中酒用香精组分的分离与鉴定实验为例,介绍如何通过不同实验技术的合理组合,以达到培养学生综合运用实验技术、科学分析实验结果、合理推断未知物结构能力的教学目的.
  Distillation, fractional distillation and infrared spectroscopy are basic experimentaltechniques of organic chemistry experiment. Meanwhile, structure determination of unknownmaterials is a logical reasoning process by comprehensive utilization of unknown materials" proper-ties and scientific analysis. Students' abilities of integrated utilization of experimental techniques,scientific analysis of experimental results, reasonable structure determination of unknown materi-als can be cultivated by experimental techniques with examples of separation and identification ofunknown components of wine flavors.
 • Nhan đề liên quan: 作者单位: 山东省枣庄学院化学化工与材料科学学院,山东枣庄277160
 • Số nhận dạng: ISSN: 1003-3807

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...