skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Questioning naturalism in 3D user interfaces

Bowman, Doug ; Mcmahan, Ryan ; Ragan, Eric

Communications of the ACM, 01 September 2012, Vol.55(9), pp.78-88 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2330667.2330687

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Questioning naturalism in 3D user interfaces
  • Tác giả: Bowman, Doug ; Mcmahan, Ryan ; Ragan, Eric
  • Chủ đề: Engineering ; Computer Science ; Mathematics
  • Là 1 phần của: Communications of the ACM, 01 September 2012, Vol.55(9), pp.78-88
  • Mô tả: 3D UIs are uniquely able to achieve superior interaction fidelity, and this naturalism can be a huge advantage.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2330667.2330687

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...