skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Multimodal User Interfaces

ISBN3-540-78344-X;ISBN3-642-09703-0;ISBN9786611231781;ISBN1-281-23178-9;ISBN3-540-78345-8

Truy cập trực tuyến

  • Nhan đề:
    Multimodal User Interfaces
  • Nơi xuất bản: Springer Berlin Heidelberg
  • Năm xuất bản: 2008
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISBN3-540-78344-X;ISBN3-642-09703-0;ISBN9786611231781;ISBN1-281-23178-9;ISBN3-540-78345-8

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...