skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Teachers' and Students' Evaluation of the New Tiếng Anh 11: A Study at three Upper Secondary Schools in Quang Ninh Province=Đánh giá của giáo viên và học sinh về chất lượng sách giáo khoa mới tiếng anh II: Nghiên cứu tại 3 trường trung học phổ thông ở tỉnh Quảng Ninh

Bùi, Bích Phương

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54575

Truy cập trực tuyến

  • Nhan đề:
    Teachers' and Students' Evaluation of the New Tiếng Anh 11: A Study at three Upper Secondary Schools in Quang Ninh Province=Đánh giá của giáo viên và học sinh về chất lượng sách giáo khoa mới tiếng anh II: Nghiên cứu tại 3 trường trung học phổ thông ở tỉnh Quảng Ninh
  • Tác giả: Bùi, Bích Phương
  • Chủ đề: Teachers' and Students' Evaluation; Secondary Schools; Evaluation
  • Mô tả: 104 p.
  • Nơi xuất bản: H.: ĐHNN
  • Năm xuất bản: 2017
  • Định dạng: application/pdf
  • Số nhận dạng: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54575

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...