skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Nghiên cứu ảnh hưởng của axit humic đến sự di chuyển của một số kim loại nặng trong các đối tượng môi trường : Đề tài NCKH. Qt-03-27

Bùi, Duy Cam; Nguyễn, Bảo Châm; Phạm, Văn Tình

Bùi, D. C., Nguyễn, B. C., Phạm, V. T. (2005). Nghiên cứu ảnh hưởng của axit humic đến sự di chuyển của một số kim loại nặng trong các đối tượng môi trường : Đề tài NCKH. Qt-03-27. Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23045

Truy cập trực tuyến

 • Nhan đề:
  Nghiên cứu ảnh hưởng của axit humic đến sự di chuyển của một số kim loại nặng trong các đối tượng môi trường : Đề tài NCKH. Qt-03-27
 • Tác giả: Bùi, Duy Cam; Nguyễn, Bảo Châm; Phạm, Văn Tình
 • Chủ đề: Axit Humic; Hoá phân tích; Kim loại nặng
 • Mô tả: Nghiên cứu khả năng phản ứng của axit humic với các kim loại nặng trong môi trường nước. Đồng thời nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hấp phụ các ion kim loại nặng của axit humic. Nghiên cứu khả năng sử dụng axit humic làm chất hấp phụ tách các ion kim loại nặng ra khỏi dung dịch nước
 • Nơi xuất bản: H. : ĐHQGHN
 • Năm xuất bản: 2005
 • Định dạng: 50 tr.
  application/pdf
 • Ngôn ngữ: other
 • Số nhận dạng: Bùi, D. C., Nguyễn, B. C., Phạm, V. T. (2005). Nghiên cứu ảnh hưởng của axit humic đến sự di chuyển của một số kim loại nặng trong các đối tượng môi trường : Đề tài NCKH. Qt-03-27. Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23045

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...