skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The EU and Immigration Policies Cracks in the Walls of Fortress Europe

Roos C

Palgrave Macmillan; 2013 - (325.4)

Truy cập trực tuyến

  • Nhan đề:
    The EU and Immigration Policies Cracks in the Walls of Fortress Europe
  • Tác giả: Roos C
  • Chủ đề: European Union countries; Emigration and immigration; Government policy
  • Mô tả: Thư viện số đã và đang trở thành một phần tất yếu của xã hội tri thức Nó giúp mọi người truy cập tìm kiếm và sử dụng thông tin và tri thức trong các kho lưu giữ tri thức số được kết nối mạng trên phạm vi toàn cầu thúc đẩy và phát triển xã hội thông tin tri thức học tập và nghiên cứu suốt đời Phát triển thư viện số hiện đại chất lượng theo chuẩn quốc tế là một trong những yêu cầu cần thiết để hệ thống thư viện Việt Nam hòa nhập và bắt kịp với tiến trình phát triển của ngành thông tin thư viện thế giới Hội thảo “Xây dựng và phát triển thư viện số Việt Nam Quá khứ Hiện tại Tương lai” đã thể hiện được sự quan tâm cũng như vai trò tiên phong của VNU LIC trong hệ thống thư viện đại học Việt Nam trước xu thế phát triển mạnh mẽ thư viện số hiện đại Hy vọng sau hội thảo những kinh nghiệm thực tiễn những bài học bổ ích và những giải pháp đề xuất sẽ tiếp tục được nghiên cứu và là kim chỉ nam cho quá trình xây dựng và phát triển thư viện số Việt Nam
  • Nơi xuất bản: Palgrave Macmillan
  • Năm xuất bản: 2013
  • Định dạng: 245 p
  • Ngôn ngữ: English

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...