skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Genetic Analysis as a Practical Tool for Diagnosis of Hereditary Angioedema With Normal C1 Inhibitor: A Case Report

Moreno, A S ; Maia, L S M ; Palhas, P B ; Dias, M M ; Muglia, V F ; Castelli, E C ; Bork, K ; Arruda, L K

Journal of investigational allergology & clinical immunology, 2016, Vol.26(1), pp.57-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1018-9068 ; PMID: 27012020 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...